SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje - Ba?czik


Monastyr - Klasztor A?ad?a
Nazwa A?ad?a jak wiele innych s?w pochodzi z j?zyka tureckiego i znaczy kolorowy. Znaleziono tu rysunki skalne z motywami pasterskimi z okresu wczesnego ?redniowiecza. Chrze?cija?stwo w okolicach pobliskiej Warny wtedy Odesos rozwija?o si? ju? w drugiej po?owie I w. Pierwsi chrze?cijanie n?kani za swoj? wiar?, mogli si? tu bezpiecznie zbiera? na modlitwy.   
>> więcej...
Kamienny Brzeg - Jaj??ata
Wje?d?aj?c do wioski Kamienny Brzeg nikt z nas nie spodziewa? si? tego, co zobaczy. W pobliskich nadmorskich ska?ach odkryli?my trackie cmentarzysko oraz jaskinie ,zamieszka?e przez cz?owieka w czasach jeszcze prehistorycznych. Miejsce to zosta?o og?oszone rezerwatem przyrodniczo - archeologicznym.  
>> więcej...
Pla?a Bo??ata
Tu? przed przyl?dkiem Kaliakra skr?camy w lewo i trafiamy do miejsca, ktre nazywa si? Bo?ata. Miejscowi nazywaj? to miejsce Zatoka ptakw. Do po?owy lat 90-tych by? to obiekt tajny i chroniony, w tym miejscu wchodzi?y do wody kable telekomunikacyjne tzw. czerwonych telefonw ??cz?cych Sofi? z Moskw?. Do dzi? widzimy pozosta?o?ci wojskowych obiektw, a na szczycie ska?y os?aniaj?cej praw? stron? zatoczki wida? wci?? pracuj?cy radar. Piaszczysta pla?a i ?agodne dno morza to istny raj dla ka?dego. Pla?a nie nale?y do popularnych wi?c ma?o tu zagranicznych turystw. Najwi?kszy ruch mo?na tu odnotowa? w Wekendy kiedy mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci przybywaj? w t? istn? oaz? nietkni?tej natury.   
>> więcej...
Farma ma??
Jad?c z Kawarny w kierunku Kaliakry, gdzie? w po?owie drogi skr?cili?my w prawo. Nieczytelny znak i brak reklamy nie dawa?o pewno?ci, ?e skr?camy w dobry miejscu. Przyjaciele z Kawarny wyt?umaczyli nam jednak szczeg?owo jak jecha?. Niepozorny zjazd w w?sk? drog?, doprowadzi? nas do wielkiego urwiska. Okaza?o si?, ?e to nie koniec drogi.Droga asfaltowa przemieni?a si? w betonowo kamienn? i prowadzi?a w d?, po wielkiej skarpie w kierunku morza.  
>> więcej...
?wi??tyna Bogini Kibelli
Jednym z najbardziej interesuj?cym wykopalisk w Ba?ciku jest ?wi?tynia Bogini Kibeli (Matka bogi?), ktra by?a odkryta w 2007 roku. Jest to jedyna ?wi?tynia we wschodniej cz??ci P?wyspu Ba?ka?skiego. ?wi?tynia zosta?a zbudowana prawdopodobnie w 280-260 pne i funkcjonowa?a do ko?ca ?Vw ne. Podczas wykopalisk archeologicznych znaleziono oko?o 20 marmurowych pos?gw, ponad 200 monet, ceramik?, ko?ci itp. Wszystkie te eksponaty mo?emy podziwia? w muzeum w Ba?cziku.  
>> więcej...


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com