Grobowiec Tracki w Pomorie - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Grobowiec Tracki w Pomorie

Grobowiec Tracki w Pomorie

Grobowiec Tracki w Pomorie: Bu?garscy archeolodzy odkryli pozosta?o?ci kompleksu ?wi?ty? zwi?zanych z kultem egipskich bóstw Izydy i Ozyrysa. Wed?ug naukowców kompleks pochodzi z po?owy II w. n.e. i powsta? w miejscu, gdzie sta?a ?wi?tynia zamieszkuj?cych w staro?ytno?ci Bu?gari? Traków. W Bu?garii by?o wiele ?wi?ty? Izydy i Ozyrysa, ale znalezisko z Pomorie jest pierwszym po?wi?conym im kompleksem odkrytym w wyniku wykopalisk. Dotychczas o popularno?ci ich kultu na terenie Bu?garii ?wiadczy?y tylko zachowane staro?ytne teksty.Oprócz ruin archeolodzy znale?li te? ceramik?, monety i lampy. Pomorie przez prawie ca?? swoj? histori? nazywa?o si? Anchialos. By?o niewielk? greck? koloni? za?o?on? gdzie? w V-IV w. p.n.e. Jak si? wydaje ?y?o w niej wielu Traków. O tym, ?e miasto by?o zdominowane przez ludno?? track? wspomina cho?by bizantyjski historyk Prokopiusz, który ?y? w VI w. n.e. Na pocz?tku naszej ery miasto znalaz?o si? wraz z ca?? Tracj? w granicach Cesarstwa Rzymskiego. Rozbudowane przez Rzymian w II-III w. n.e. sta?o si? najwa?niejszym portem handlowym w Tracji.

Oko?o 270 r. Anchialos pad?o ?upem Gotów. Odzyska?o znaczenie za panowania Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego. Ogromny wp?yw na to mia?o powstanie Konstantynopola, dla którego Anchialos sta?o si? g?ównym centrum zaopatrzenia w ?ywno??.

W 584 r. miasto spustoszyli S?owianie i Awarowie. Pó?niej cz?sto przechodzi?o z r?k do r?k podczas wojen bu?garsko-bizantyjskich. Ostatecznie pozosta?o we w?adaniu Bizancjum a? do upadku Konstantynopola w 1453 r. Od tego czasu by?o pod rz?dami Turków. Dziel?c losy ca?ej Bu?garii powoli traci?o znaczenie. Antyczn? nazw? miasto zachowa?o do 1934 r. kiedy to zmieniono j? na Pomorie.Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com