Cudowne Mosty - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Cudowne Mosty

Cudowne Mosty

Jednym z najpi?kniejszych tworów natury s? tak zwane "Cudowne Mosty". Znajduj? si? one 70km od Plovdiv w Rodopach.
W przesz?o?ci miejsce to by?o znane jako Erkyupia co oznacza?o w j?zyku turckim "skalny most ziemi".
T?dy od niepami?tnych czasów przebiega? szlak ??cz?cy dwie wsie Orehowo i Zaburdo.Istnieje legenda która mówi o powstaniu cudownych mostów.
Otó? przed wiekami we wsi Zaburdo mieszka?o wielu pasterzy, którzy posiadali niezliczone stada owiec. Pewnego razu nie wiadomo sk?d pojawi? si? pot??ny Smok.
Smok przez wiele lat nachodzi? pasterzy i pustoszy? stada owiec. Wreszcie zebrali si? i wymy?lili sposób na pozbycie si? smoka.
     Nafaszerowali jednego os?a siark? i wystawili go naprzeciw smoka. Smok ?apczywie po?kn?? os?a pe?nego siarki, która to zacz??a go od ?rodka wypala?. Smok szukaj?c ucieczki przed bólem znalaz? ma?y otwór w ziemi.
Jego wielkie cia?o utkn??o i pozosta?o w tym miejscu. Po latach kiedy cia?o smoka przegni?o, pozosta?y tylko jego wielkie ?ukowate ko?ci, tworz?ce dzisiejsze Cudowne Mosty.
Najwi?kszy Most ma 70m wysoko?ci, sto metrów ni?ej w dó? rzeki znajduje si? most ?redni o wysoko?ci 23m.
Oko?o 1500m o ?redniego mostu znajduje si? most  trzeci, tworz?cy jaskini?, do której wpada rzeka p?yn?ca pod pozosta?ymi mostami.
Rzeka wpada do jaskini i ginie pod ziemi? by wyp?yn?? ponownie po ponad  3km.
Droga prowadz?ca do Cudownych Mostów jest dost?pna i ?atwa, wi?c mo?na je zwiedza? przez ca?y rok.Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com