Relikwiarz Jana Chrzciciela - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Relikwiarz Jana Chrzciciela

Relikwiarz Jana Chrzciciela

Fragmenty szcz?tków nale??cych do ?wi?tego Jana Chrzciciela odkryto na wysepce ?w. Iwan u wybrze?y Sozopola.
Alabastrowy relikwiarz o wymiarach 18x18x14 cm znaleziono w ruinach prawos?awnego klasztoru nosz?cego imi? ?wi?tego.

Klasztor, zburzony w 1629 roku, nale?a? do wa?niejszych o?rodków bu?garskiej i bizantyjskiej kultury w okresie ?redniowiecza; posiada? cesarski status.
W?ród prze?o?onych monastyru by?o kilku pó?niejszych patriarchów Kons
tantynopola.

Wyspa ?w. Iwan by?a miejscem ?wi?tym ju? od czasów staro?ytnych Greków. Najstarsze wykopaliska archeologiczne potwierdzaj? istnienie tam ?wi?tyni Apolla z VII wieku p.n.e.
Klasztor ?wi?tego Jana Chrzciciela powsta? w X wieku. W?a?nie fakt, ?e by? on pod specjaln? jurysdykcj? patriarchy Konstantynopola daje pewno?? archeologom, ?e w znalezionym relikwiarzu, pochodz?cym z ko?ca IV wieku, s? w?a?nie relikwie Jana Chrzciciela.
Jeden z napisów na relikwiarzu brzmi "?w. Jan". Jest jeszcze drugi napis z pro?b? do Boga, by mia? w opiece cz?owieka o imieniu Toma.
Wed?ug archeologów jest to imi? osoby, która przywioz?a relikwie z Konstantynopola na wysp?.

Relikwiarz, opiecz?towany czerwonym woskiem, by? zamurowany w o?tarzu. Do chwili jego otwarcia, dokonanego w niedziel?, w obecno?ci licznych ekspertów i duchownych w Muzeum Historycznym miasta Sozopol, piecz?? by?a nienaruszona.
W relikwiarzu znajduj? si? cz??? ko?ci twarzy, palca oraz z?b ?wi?tego.Mapa:

Film:Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com