Pliska - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Pliska

Pliska

Po?o?one niedaleko Szumen, miasto Pliska by?o pierwsz? stolic? Bu?garii, pe?ni?ce t? rol? tu? po powstaniu pa?stwa bu?garskiego w 681 r.
Pe?ni?o rol? centrum politycznego, ekonomicznego i kulturowego a? do momentu gdy w?adze pa?stwowe przenios?y si? do Wielkiego Pres?awia w 893 r.

Archeolodzy i historycy uwa?aj?, ?e miasto powsta?o na bazie starej osady s?owia?skiej. Ruiny wskazuj?, ?e zajmowa?o powierzhcni? 23 km2.
Poniewa? stolica le?a?a w dolinie i by?a pozbawiona naturalnej obron w mie?cie powsta? potrójny system fortyfikacji: fosa, mury zewn?trzne i mury wewn?trzne. 
Do najwa?niejszych ruin nale?? tzw. Wielki Pa?ac, mieszcz?cy niegdy? sal? tronow? chanów protobu?garskich, Ma?y Pa?ac, stanowi?cy niegdy? prywatn? rezydencj? chanów, oraz tzw. Wielka Bazylika, ogromna trzynawowa ?wi?tynia o wymiarach 100 na 30 m, (najwi?ksza na Ba?kanach) zbudowana przez ksi?cia Borysa I po przyj?ciu przez niego chrze?cija?stwa w drugiej po?owie IX w.


Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com