Starosel - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Starosel

Starosel

Monumentalne miasto w górach wzniesione jeszcze przez staro?ytnych Traków. Jest starsze ni? Machu Picchu.
Monumentalne budowle w niedost?pnych górach? To nie tylko domena Inków.
Bu?garscy archeolodzy ods?onili w?a?nie pozosta?o?ci fortyfikacji staro?ytnych Traków.
Rezydencja znajduje si? na górze Kozi Gramadi niedaleko miasta Hissar w ?rodkowej Bu?garii.

Ta siedziba króla Traków-Odrysów jest nieporównywalna do ?adnej innej w po?udniowo-wschodniej Europie.
Jest jedyn? tak dobrze zachowan? fortec?-sanktuarium z tego okresu (IV-V w. p.n.e.)
 
Królewstwo Odrysów nale?a?o do unii plemion trackich, która istania?a pomi?dzy V i III wiekiem p.n.e. na sporych obszarach Europy ?rodkowej.
Ostatnie pa?stewka Traków zosta?y zlikwidowane przez Rzymian w 46 roku n.e. 
Najs?ynniejszym Trakiem w historii by? Spartakus, który wznieci? antyrzymskie powstanie w 73 r. p.n.e. 
 
Trakowie ?yj?cy na terenach dzisiejszej Bu?garii wznie?li wspania?e budowle. Bu?garscy naukowcy ju? okrzykn?li górsk? fortec? “bu?garskim Machu Picchu”.
Podobne jest nie tylko górskie po?o?enie obydwóch miast, ale wewn?trzna struktura.
 
Budow? górskiego miasta w poblizu Hissar rozpocz?? tracki w?adca Kotys I (384 p.n.e. - 359 p.n.e.).
Ekipy archeologiczne ods?oni?y na razie pozosta?o?ci pa?acu kolejnych odryskich w?adców, Amatokosa II (359 p.n.e. - 351 p.n.e.) i Teresa II (351 p.n.e. - 342 p.n.e.).
Ten ostatni ws?awi? si? m.in. walkami z Filipem II Macedo?skim, ojcem Aleksandra Wielkiego. 
 
Niedaleko fortecy, w wiosce Starosel, znajduje si? najwi?ksze i najbardziej znane cmentarzysko z grobowcami trackich w?adców.
To nie przypadkowa zbie?no?? lokalizacji. By?a to ?wi?ta góra Traków.
Na jej ró?nych poziomach znajduje si? wiele ró?nych obiektów: forteca, sanktuarium, o?tarz, cmentarz.


Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com