Wielki Pres?aw - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Wielki Pres?aw

Wielki Pres?aw

Miasto po?o?one w pólnocno-wszhodniej Bu?garii niealeko Szumen.
Wielki Pres?aw istnia? pocz?tkowo jako osada tracka, stopniowo staj?c si? miastem plemion s?owia?skich.
W po?owie IX w, zosta? przekszta?ocny w centrum wojskowe i strategiczne. Gdy Bu?garia przyj??a chrze?cija?stwo w mie?cie rozpocz?to budow? wielu ko?cio?ów.
Miasto nabra?o jeszcze wi?kszego znaczenia, gdy 894 r. przeniesiono tutaj stolic? Bu?garii z poga?skiej Pliski.
W tym momencie Wielki Pres?aw nabra? wi?kszego znaczenia (by?o najwi?kszym miastem Europy po?udniowo-wschodniej).
W 972 roku miasto zosta?o zniszczone przez wojska bizantyjskie i ju? niegdy nie wróci?o do poprzedniej ?wietno?ci. 

W Pres?awiu znajduje si? muzeum z bogMiasto po?o?one w pólnocno-wschodniej Bu?garii niedaleko Szumen.
Wielki Pres?aw istnia? pocz?tkowo jako osada tracka, stopniowo staj?c si? miastem plemion s?owia?skich.
W po?owie IX w, zosta? przekszta?cny w centrum wojskowe i strategiczne. Gdy Bu?garia przyj??a chrze?cija?stwo w mie?cie rozpocz?to budow? wielu ko?cio?ów.
Miasto nabra?o jeszcze wi?kszego znaczenia, gdy 894 r. przeniesiono tutaj stolic? Bu?garii z poga?skiej Pliski.
W tym momencie Wielki Pres?aw nabra? wi?kszego znaczenia (by?o najwi?kszym miastem Europy po?udniowo-wschodniej).
W 972 roku miasto zosta?o zniszczone przez wojska bizantyjskie i ju? niegdy nie wróci?o do poprzedniej ?wietno?ci.
W Pres?awiu znajduje si? muzeum z bogatym zbiorem eksponatów m.in. pres?awski skarbiec zawieraj?cy ponad 150 drogocennych ozdób, guzików i aplikacji na drogich szatach.
W czasie zdobywania miasta w 972 roku, pewien mieszkaniec ukry? te przedmioty w murowanym piecu w jednym z ubogich domostw Pres?awia. Dzi?ki temu mo?na je dzisiaj podziwia?.
W muzeum znajduje si? równie? najwi?kszy na ?wiecie zbiór piecz?ci.
Warto odwiedzi? równie? Patlejnski monastyr w którym mo?na podziwia? cerkiew ze z?ot? kopu?? i wie?ami, bogato zdobione mozaikami ?ciannymi, oraz pi?kn? ceramiczn? mozaik? - ikon? ?w. Teodora Strati?ata.atym zbiorem eksponatów m.in. pres?awski skarbiec zawieraj?cy ponad 150 drogocennych ozdób, guzików i aplikacji na drogich szatach.
W czasie zdobywania miasta w 972 roku, pewien mieszkaniec ukry? te przedmioty w murowanym piecu w jednym z ubogich domostw Pres?awia. Dzi?ki temu mo?na je dzisiaj podziwia?.
W muzeum znajduje si? równie? najwi?kszy na ?wiecie zbiór piecz?ci.
Warto odwiedzi? równie? Patlejnski monastyr w którym mo?na podziwia? cerkiew ze z?ot? kopu?? i wie?ami, bogato zdobione mozaikami ?ciannymi, oraz pi?kn? ceramiczn? mozaik? - ikon? ?w. Teodora Strati?ata.


Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com