Tour Salon w Poznaniu - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Mi?dzynarodowe Targi Tutystyczne Tour Salon w Poznaniu

WIELKIE WYZWANIE
Wielkim wyzwaniem by?o nasze uczestnictwo w XXI mi?dzynarodowych targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.
Przez kilka lat odwiedzili?my kilkana?cie razy targi w Sofii, Wielkim Tyrnowie, Berlinie i w ko?cu Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Obserwowali?my atuty oraz b??dy ró?nych wystawców buduj?c swoj? wizj? idealnego sposobu prezentacji.
Byli?my gotowi do pokazania ?wiatu tego co nam w sercu le?y, czyli Bu?garii. Jak si? pó?niej okaza?o byli?my gotowi ale tylko merytorycznie. Brakowa?o nam jeszcze ma?ego szczegó?u -pieni?dzy.

WIELKIE POSZUKIWANIA
Pe?ni energii i nadziei, bo przecie? towarzyszy? nam duch rewolucji ruszyli?my w poszukiwaniu sponsorów.
Zjechali?my BU?GARI? wszerz i wzd?u?, od urz?du do urz?du, rozmawiali?my z kilkoma organizacjami turystycznymi, biznesmenami. Wszyscy patrzyli na nas jak na kosmitów.
Plan idealny wymaga? równie? pomocy przy obs?udze stoiska.
W tym celu odwiedzili?my Uniwersytet Burgaski, gdzie na wydziale Turystyki mo?na by?o spotka? m?ode i ambitne osoby. Do pomocy przy prezentacji Bu?garii zaprosili?my za aprobat? Rektora Uczelni cztery studentki, które w ramach rozwoju kierunku ich studiów zgodzi?y si? nam pomóc.

WIELKIA PANIKA
Do targów zosta? nie ca?y miesi?c.
Sponsorów jak nie wida? tak nie wida?, a nasze plany s? coraz bogatsze. Niczym Wasil Levski zacz?li?my organizowa? spotkania w miasteczkach nad morskich i górskich których jedynym dochodem jest turystyka.
Po szeregu spotka? uda?o nam si? zebra? 500 euro, beczk? wina i rekwizyty z zaprzyja?nionego skansenu.
Nikolaj naszcz??cie mia? dwa auta, wi?c jeden móg? sprzeda? (najlepiej samochód swojej ?ony) i problem z bud?etem z g?owy.

WIELKI SUKCES
Nadszed? d?ugo oczekiwany dzie?.
Wino, bia?y ser, szarena sól i lutenica czeka?y na pasjonatów smaków Bu?garii albo raczej wyg?odnia?ych zwiedzaj?cych.
Drewno, kamie? z którego by?o zbudowane stoisko, bu?garska muzyka i zapach szarenej soli ?ci?ga?y coraz to wi?cej zainteresowanych nasz? ofert? czyli Bu?gari?. Byli?my dobrze przygotowani co do ilo?ci go?ci wi?c nie zabrak?o nam pocz?stunków. Do ko?ca da?o si? odczu? bu?garsk? go?cinno??.
Nasze stoisko go?ci?o wielu w?a?cicieli Agencji Turystyczych, cz?onków organizacji turystycznych, klubów biznesowych, dziennikarzy prasowych i telewizyjnych.
Takie wydarzenie to wspania?a okazja do nawi?zania kontaktów.
Podczas targów narodzi? si? kolejny szalony pomys? nakr?cenia filmu reklamowego o Bu?garii z udzia?em Telewizji TVS.
Targi odbywa?y si? jesieni? wi?c by? to idealny czas na to by „wbi? si?” z artyku?em o narciarskich kurortach zimowych do polskiej prasy. Efektem naszego dzia?ania by? nasz artyku? o zimie w Bu?garii w jednym z najpopularniejszych czasopism turystycznych w Polsce „Podró?e”.

WIELKIE PODZI?KOWANIE
Za pomoc w organizacji targów dzi?kujemy:
- Pani Marii Stefanowej z Hotelu Evridika w Nessebar 
za pomoc finansow?,
- t?umaczce j?zyka bu?garskiego Justynie Banaszkiewicz,
- hostessie Elenie Chalkovei,
- winnicy Windy Hill ze Sliven za beczk? wina,
- skansenowi ze wsi Bia?a Reka k/S?onecznego Brzegu za rekwizyty.

 


Galeria:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com