Glob w Katowicach - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Glob w Katowicach

KOLEJNE WYZWANIE
Po du?ym sukcesie na targach pozna?skich „Tour Salon” przyszed? czas na kolejn? prezentacj? Bu?garii, tym razem w Katowicach.
Na stoisku królowa?o bu?garskie wino, ba?ka?ski bia?y ser, lutenica i zapach szarenej soli.
Nasza hostessa Elena godnie reprezentowa?a i zach?ca?a do odwiedzenia naszej ma?ej Bu?garii na ?l?sku.
Ma?ej bo na 16m2 ledwo pomie?cili?my wielk? bu?garsk? go?cinno??.
Odwiedzili nas w?a?ciciele Agencji Turystyczych, cz?onkowie organizacji i klubów biznesowych, dziennikarze oraz telewizja. Wielk? satysfakcje mieli?my, kiedy to osoby odwiedzaj?cym przywrócili?my ich wspomnie? z wakacji w Bu?garii.

KOLEJNE ATRYBUTY
Nasz? prezentacj? Bu?garii wzbogacili?my o film.
Po jesiennych targach w Poznaniu, we wspó?pracy z telewizj? TVS stworzyli?my materia? filmowy o bu?garskiej turystyce zimowej. Na dwóch telewizorach LCD prezentowali?my zimow? ofert? Bu?garii, gdzie 95% go?ci by?o zaskoczonych faktem, i? w Bu?garii mo?na je?dzi? na nartach.
Zainteresowanie naszym kierunkiem wzbudzili?my równie? poprzez og?oszenie konkursu fotograficznego, którego g?ówna nagroda to wakacje w Bu?garii.

KOLEJNY SUKCES
Wielk? satysfakcj? i sukces odnie?li?my przywracaj?c naszym go?ciom same dobre wspomnienia z Bu?garii.
Atmosfera panuj?ca na stoisku podczas trwania targów by?a magiczna, a osoby odwiedzaj?ce prawi?y nam same komplementy. Komplementy oczywi?cie dotyczy?y Bu?garii.

KOLEJNE PLANY
Nasz film reklamowy o Bu?garii wzbudzi? tak wielkie zainteresowanie i sukces, ?e zaplanowali?my stworzenie kolejnego. Tym razem projekt dotyczy tematu letniego. Przed nami kolejne przedsi?wzi?cie film o bu?garskim wybrze?u.
Dodatkowo nawi?zali?my kontakt z jednym ze znanych polskich kucharzy Remigiuszem R?czk?.
To jeszcze jeden du?y projekt, którego celem jest promocja kuchni bu?garskiej.

 


Galeria:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com