Warna - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Warna  


Oficjalna strona:
www.varna.bg

Varna - liczy ponad 300 tys. mieszka?ców i jest trzecim co do wielko?ci miastem w Bu?garii.
Powszechnie uznawana jest za morsk? stolic? Bu?garii. Varna jest usytuowana jest w pó?nocnej cz??ci bu?garskiego  wybrze?a przy d?u?szym brzegu Zatoki Warne?skiej. Jest wa?nym w?z?em komunikacyjnym.
Posiada najwi?kszy w Bu?garii port morski oraz drugie co do wielko?ci lotnisko. Wokó? Warny ulokowanych jest  wiele kurortów i rezerwatów przyrody. Sama Varna jest wa?nym o?rodkiem turystycznym i kulturalnym.
W mie?cie mo?na zwiedza? zabytki z ró?nych okresów historii miasta. S? tam rzymskie ruiny, bizantyjskie fortyfikacje oraz  zabytki architektury tureckiej. Dla Polaków ciekawy zapewne b?dzie pomnik-mauzoleum W?adys?awa Warne?czyka.

?lady pierwszych mieszka?ców dzisiejszej Warny pochodz? z przed 12.000 lat. W tamtych czasach poziom Morza Czarnego by? o 60 m ni?szy ni? obecnie. Stopniowe podnoszenie poziomu wody spowodowa?o zalanie wielu osad. Pierwsze ?lady dawnych osad znaleziono w 1907 roku podczas budowy kana?u ??cz?cego jezioro Warne?skie z Morzem Czarnym. W 1921 roku przy budowie kana?u mi?dzy jeziorami Warne?skim i Be??os??awskim znaleziono wiele przedmiotów u?ytku codziennego - kawa?ki glinianych naczy?, kamiennych siekier,  narz?dzi z ko?ci oraz miedzi. W kolejnych latach dokonywano w okolicy Warny coraz wi?cej odkry? archeologicznych. Ciekawym wykopaliskiem znalezionym w 1970 roku, by?a trzymetrowa ?ódka wyd?ubana oraz wypalona z jednego kawa?ka d?bu.

Z epoki br?zu pochodzi nekropolia, odkryta przy brzegu jeziora Warne?skiego w 1970 roku. W setkach grobów znaleziono najstarsze na ?wiecie z?ote przedmioty zrobione przez cz?owieka. Kunszt wykonania znalezionej z?otej bi?uterii ?wiadczy o wysokim poziomie rozwoju cywilizacji zamieszkuj?cej w tamtych czasach okolice Warny.
Topienie lodowców spowodowa?o kolejne powodzie oraz zanik wybudowanych osad. Po wielu wiekach tereny Warny zosta?y zasiedlone przez plemiona trackie. O wcze?niejszej historii Traków lub ich pochodzeniu niewiele wiadomo. Przyjmuje si?, ?e razem z pozosta?ymi indoeuropejskimi plemionami przyw?drowa?y na tereny dzisiejszej Bu?garii w czasach neolitu. Zasiedlali te tereny przez ponad tysi?c lat. Informacje o Trakach mo?na zaczerpni?tych z mitów greckich oraz Iliady i Odyseji. Okolice Warny zasiedla?y dwa trackie plemiona - Getów oraz Krobizów. W czasach trackich Warna sta?a si? wa?nym centrum handlu.

W VII w p.n.e. zacz??a si? zmasowana kolonizacja terenów dzisiejszego bu?garskiego wybrze?a przez Greków. Powsta?o wiele nowych miast oraz rozbudowano stare - Tomi, Dionosopolis, Odessos, Apolonia, Mesemwria. Dawna nazwa Warny - Odessos po raz pierwszy zosta?a u?yta przez Skimnos'a, który twierdzi, ?e miasto zosta?o.
za?o?one przez Greków w 572 roku p.n.e. O najwcze?niejszej historii Odessos wzmianki mo?na spotka? jedynie w staro?ytnych ksi?gach historycznych opisuj?cych wyczyny bojowe dawnych w?adców. Wiadomo, ?e w 511 roku p.n.e. król Persów Dariusz wraz ze swoj? armi? przeszed? obok Odessos. W 341 roku p.n.e. z kolei Filip II Macedo?ski po podbiciu wi?kszo?ci plemion trackich, próbowa? przej?? Odessos. Po wielu atakach na miasto, które sko?czy?y si? fiaskiem, zmuszony by? do negocjacji i zawarcia sojuszu z Odessos. Dobre stosunki mi?dzy miastem i pa?stwem macedo?skim zachowa?y si? tak?e podczas panowania Aleksandra Wielkiego. Dopiero po jego ?mierci stosunki si? pogorszy?y, co zako?czy?o si? og?oszeniem w 281 roku p.n.e. ca?kowitej autonomii Odessos.
Dla Odessos nadesz?y czasy rozkwitu, Wybudowano wiele nowych budynków oraz ?wi?ty?. Podpisano tak?e mi?dzy miastami Odessos, Tomi, Kalateja, Mesemwria i Apolonia tzw. Sojusz Pontyjski, który mia? chroni? przed s?siednimi plemionami oraz zbli?aj?cym si? niebezpiecze??stwem ze strony Rzymu. Panowanie Rzymu jednak zosta?o ustanowione w Odessos w 28 roku p.n.e. Pierwotnie miasto nale?a?o o prowincji Macedonia, a pó?niej do prowincji Mizia. Rzymianie prowadzili tolerancyjn? polityk? w stosunku do Odessos, daj?c miastu wielk? samodzielno?? w handlu. W okresie II - III w. n.e. miasto rozbudowano.
Wzmocniono mury obronne, wybudowano gimnasion, teatr oraz wiele ?wi?ty? Apollona i innych bogów.
Wybudowano nowe drogi oraz system kanalizacji, do którego pod??czone by?y tak?e Termy Odessos. T?oczono nawet monety z napisem Odessos.

Decyzja Rzymu przeniesienia stolicy prowincji Mizji do nowo wybudowanego Marcianopolis, pozbawi?a miasta wiod?cej pozycji w regionie. Pod koniec IV wieku Marcianopolis podupada w wyniku ci?g?ych ataków Gotów oraz Hunów i Odessos odzyskuje swoj? rol? jako wiod?ce miasto na wybrze?u Mizji.

Miasto odgrywa wa?n? rol? tak?e po podziale Imperium Rzymskiego. Bizantyjski cesarz Justynian umacnia i rozbudowuje miasto. Bogactwo regionu przyci?ga?o S?owian oraz Awarów, którzy licznie zasiedlali okolice
dzisiejszej Warny. Przypuszcza si?, ?e swoj? dzisiejsz? nazw? Warna zawdzi?cza w?a?nie S?owianom, pochodz?cym od s?owia?skiego wyrazu "vran", oznaczaj?cego czarny.

W VII wieku z po?udnia na ziemie obecnej Bu?garii najecha?o plemi? Prabu?garów. Osiedlili si? oni te? w okolicy Warny i zmieszali z ludno?ci? S?owia?sk?. Przypuszcza si?, ?e w?a?nie w Warnie podpisano porozumienie mi?dzy wys?annikami cesarza Bizancjum Konstantynem Pogonatem oraz Chanem Asparuchem,
w?adcy Prabu?garów w sprawie utworzenia Pierwszego Pa?stwa Bu?garskiego. Prawdopodobnie tutaj te? dosz?o do pierwszego oficjalnego przymierza mi?dzy Prabu?garami i S?owianami.

W kolejnych stuleciach miasto wielokrotnie przejmowane by?o przez Bizancjum. Dopiero pod koniec XIII wieku Warna trwale wesz?a w granice pa?stwa bu?garskiego. Sta?a si? g?ównym handlowym portem pa?stwa
oraz g?ówn? siedzib? floty morskiej Bu?garii. Najazd Turków na Ba?kany nie oszcz?dzi? Warny. Zosta?a zdobyta przez armi? su?tana Bojazida I w 1393 roku. Próby pomocy pa?stw chrze?cija?skich zako?czy?y si? fiaskiem. W 1444 roku pod Warn? Turcy rozgromili armi? W?adys?awa III Jagielo?czyka, co ostatecznie po?o?y?o kres nadziejom Bu?garów na szybkie wyzwolenie spod panowania Turków. Warna sta?a si? typowym miastem orientalnym. Kontakty handlowe i kulturalne z Europ? zamar?y. Niewiele wiadomo o historii Warny w kolejnych czterech stuleciach. Jedyne wzmianki o mie?cie mo?na znale??  w dziennikach ówczesnych handlowców i podró?nych. W 1773 roku panowanie nad miastem przej?cia Rosja, ale trwa?o ono jedynie przez rok. Pod koniec XVIII i na pocz?tku XIX wieku Warna by?a ?wiadkiem wielu bitew mi?dzy Rosj? i Turcj?.

Warna uzyska?a niepodleg?o?? dopiero w 1878 roku po podpisaniu traktatu w San Stefano.Galeria:Mapa:
GPS: 43°12'19.335313180872'' N, 27°54'40.546577252427'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Albena (22.59km) ,  
Ba?czik (30.79km) ,  
Bia?a (36.59km) ,  
Durankulak (73.46km) ,  
Kawarna (42.95km) ,  
Kiten (108.3km) ,  
Warna (0km) ,  
Z?ote Piaski (13.32km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com