Ba?czik - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Ba?czik  


Oficjalna strona:
www.balchik.bg

Ba?czik to jedno z najstarszych i najpi?kniejszych miast wybrze?a Morza Czarnego. Po?o?one jest 45 km od Warny, 20 km o kurortu Z?ote Piaski i jedyne 10 km od Albeny. Przebywaj?c w okolicy bezsprzecznie nale?y Ba?czik odwiedzi?!
Miasto zaskoczy nas sympatyczn?  atmosfer?. Jego tarasowe po?o?enie pozwala podziwia? pi?kno Morza Czarnego niemal z ka?dego punktu . Strome i w?skie uliczki, wszechobecna winoro?l zdobi?ca wi?kszo?? budynków i podwórzy, nadaj?  mu niepowtarzalny urok .

Ludzie, lubi?cy wycieczki i histori?, równie? nie b?d? si? tu nudzi? . Nie brakuje tu takich atrakcji jak rzymskie ruiny, stare cerkwie, meczety... Ba?czik jest kolejnym antycznym miastem Bu?garii, niedawno obchodzi?o 2600 lat. W kwietniu 2007 zosta?y tu odkryte  ruiny ?wi?tyni Wielkiej Matki Bogów - Kibeli. Jej pos?g znaleziono na terenie prywatnym, podczas prac przy budowie hotelu. Wi?kszo?? odnalezionych eksponatów znajduje si? w muzeum, w centrum miasta.

Z jednej strony b??kitno -granatowe morze,  z drugiej bia?e wapienne ska?y - to w?a?nie najprostszy opis miasteczka.

Turysta przyje?d?aj?cy do Ba?cziku ma do wyboru wiele mo?liwo?ci zakwaterowania. Pocz?wszy od prywatnych kwater, gdzie ka?dy ma okazj?  zapozna? si? bli?ej z bu?garsk? kultur?, po luksusowe hotele na przybrze?nej promenadzie. Wsz?dzie jednak daje si? odczu? mi?? i go?cinn? atmosfer?.

Ba?czik to równie? port okr?towy i przysta? jachtowa. Port jest trzecim co do wielko?ci portem morskim na wybrze?u Bu?garii. Przysta? jachtowa mo?e przyj?? jednocze?nie 60 jachtów.

Nasza ekipa skorzysta?a z przeja?d?ki morskiej wzd?u? brzegu samego Ba?cziku. Z tej perspektywy mo?na podziwia? na tle bia?ych ska? pe?n? kras? miasta: port, promenad?, sieci rybackie, letni pa?ac Królowej Marii i tarasowo po?o?one ogrody.

Ba?czik poza swoim wielkim urokiem oferuje równie? wiele imprez morskich. Okazuje si?, ?e nasz Kapitan jak i wielu jego kolegów organizuj? pikniki, w?dkowanie, a tak?e morskie bitwy z piratami, romantyczne rejsy nocne, itp.

Zaintrygowa? nas Letni Pa?ac i ogrody, które widzieli?my z ?odzi, tak wi?c idziemy je zwiedzi?. Do pa?acu dochodzi si? wzd?u? promenady ,ci?gn?cej si? nad samym morzem, przy której znajduj? si? liczne restauracje,kawiarnie i bary wdzieraj?ce si? prawie do  morza.

G?ówn? atrakcj? jest pa?ac Królowej Marii z okalaj?cym go Ogrodem Botanicznym.
Pa?ac nazwany "Cichym Gniazdem" zosta? zaprojektowany przez w?oskich architektów. Nie trzeba by? znawc? architektury, by rozpozna? wp?ywy ró?nych kultur zawarte w budowlach ca?ego kompleksu. Kompleks ??czy w sobie kombinacj? wp?ywów orientalnych, chrze?cija?skich, antycznych i zachodnich. "Most westchnie?", maureta?skie fontanny, ogromne trackie amfory i starorzymskie p?yty nagrobkowe wspó??yj? w harmonii w?ród bogatej ro?linno?ci i setek rzadko spotykanych drzew. Ro?linno?? czerpie wod? z wielu potoków, wodospadów i kaskad. ?a?nia rzymska, rozarium, kaplica, kolumnada z widokiem na morze s? cichymi i romantycznymi zak?tkami. Tutaj Królowa Maria wydawa?a przyj?cia, na których go?ci?a ?mietanka europejskiej inteligencji.

Jeszcze jedn? duma Ba?cziku jest ogród botaniczny - "Ogród Allacha", stworzony w 1926 r.  przez szwajcarskiego specjalist?. Jest to najwi?kszy i najbardziej ró?norodny ogród botaniczny na Ba?kanach i drugi po Monako w Europie. Zawrotna ilo?? kaktusów, przedziwnych ro?lin, które wi?kszo?? z nas widzia?a po raz pierwszy ,robi? niesamowite wra?enie.

Ba?czik to miejsce, które przez ca?y rok jest atrakcyjne dla turystów.
 Galeria:Mapa:
GPS: 43°24'49.595273255592'' N, 28°9'42.605655468984'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Albena (8.44km) ,  
Ba?czik (0km) ,  
Bia?a (63.79km) ,  
Durankulak (42.69km) ,  
Kawarna (14.53km) ,  
Kiten (134.67km) ,  
St Konstantin & Elena (23.87km) ,  
Warna (30.79km) ,  
Z?ote Piaski (17.77km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com