Bu?garia OK - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt
Strona Główna » Bu?garia OK

Bu?garia OK

Program lojalno?ciowy

Bazuj?c na naszych do?wiadczeniach i kontaktach stworzyli?my Program Lojalno?ciowy Bu?garia OK,
który na celu ma po??czenie lojalno?ciowe wszystkich osób zainteresowanych Bu?gari?.

Ide? programu jest pokierowanie Turysty odwiedzaj?cego BG w miejsca sprawdzone, warte odwiedzenia.

Bonusem jest 10% rabat

Jak dzia?a Program lojalno?ciowy BG OK?

Partnerami programu s? wybrane przez nas obiekty w Bu?garii - hotele, restauracje, punkty us?ugowe itp. - nazwane dalej PARTNEREM, skatalogowane w zak?adce Partnerzy BG OK. Nasi PARTNERZY zobligowani s? do honorowania kart rabatowych Bulgaria OK.

Jeszcze przed wyjazdem z domu mo?esz zaplanowa? swój pobyt w Bu?garii.

Wystarczy wybra? na naszej mapie miejsce gdzie si? wybierasz i pobra? mapk? z zaznaczonymi punktami. Warto zaopatrzy? si? w Kart? Bulgaria Friends dzi?ki, której oprócz oferowanego rabatu stajesz si? cz?onkiem programu Bu?garia OK.

Uprzejmie prosimy Pa?stwa o wystawianie komentarzy naszym obiektom co pozwoli na nieustanne
podnoszenie standardu us?ug oraz obs?ugi.

W celu otrzymania karty Bulgaria Friends nale?y przes?a? e-mail z zamówieniem na karta@onlybulgaria.eu.
Cena karty wynosi 20 z?. Koszt pokrywa wydanie karty oraz jej przes?anie w formie listowej do Pa?stwa miejsca zamieszkania.

Karty mo?na równie? otrzyma? w dobrych biurach podró?y dbaj?cych o swoich turystów.


Gdzie dzisiaj dzia?a program Bulgaria OK

W celu pobrania informacji o punktach partnerskich wybierz miejscowo?? a nast?pnie pobierz "Mini przewodnik"

RavdaNesebar?w. W?as,


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com