Historia Bu?garii - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt
Strona Główna » Historia Bu?garii

Historia Bu?garii

Cywilizacja starsza ni? si? nam wydaje...

Niewiele pa?stw na ?wiecie, odziedziczy?o tak wielkie bogactwo najdawniejszych epok.
Bu?garia jest usiana pozosta?o?ciami osad, mogi?, nekropoli, twierdz, ?wi?ty?, dróg, mostów, uj?? wody pitnej z okresu Antyku i ?redniowiecza.
Tutaj przed 6 000 lat stworzono najstarsze w ?wiecie przedmioty ze z?ota – Warne?sk? Z?ot? Kolekcj?.
Wykopaliskami z Paleolitu s? Karanowskata Mogi?a (zwana Ark? Noego europejskiej cywilizacji) oraz przedmioty odnalezione w jaskiniach.
?lady starych kultur zachowa?y si? wzd?u? ca?ego wybrze?a Morza Czarnego.
Bu?garia jest ojczyzn? dwóch najs?ynniejszych Traków - Orfeusza i Spartakusa. Z tamtego okresu pochodz?: Z?oto z Panagjuriszte, Srebrny Skarb z osady Rogozen, Lec?cy Pegaz ze Swesztar.
W ostatnich latach zosta?y dokonane unikalne odkrycia ko?o miejscowo?ci Kazan?yk (Dolina W?adców Trackich), Swesztar, Starosie?a i Perpereku.

HISTORIA BU?GARII

VIII w. p.n.e  - Plemiona trakijskie. Greckie kolonie wzd?u? brzegów - Apolonia (????????), Mesambria (?????????), Odesos (??????) i inne.

V w. p.n.e - Odryskie Carstwo Trackie

IV w. p.n.e - ????????? ??????? ?? ???? III

I w. p.n.e - W granicach Cesarstwa Rzymskiego – prowincje Mizja i Trakia

395r - Imperium Bizantyjskie

VI w - Osiedlanie si? plemion s?owia?skich

VII w - Osiedlanie si? Prabu?garów

681r - Pierwsze Pa?stwo Bu?garskie, pod wodz? chana Asparucha ze stolic? Plisk?

803r - 814r - Chan Krum podbija Serdik? (Sofi?). Pierwsze prawodawstwo.

865r - Przyj?cie chrze?cija?stwa pod wodz? ?w. Ksi?cia Borysa I

885r - Rozpowszechnienie pi?miennictwa s?owianobu?garskiego – dzie?o ?w. ?w. Braci Cyryla i Metodego

893r - 917r - Car Symeon - "Z?oty Wiek" Bu?garii. Stolica w Pres?awiu; najwi?kszy rozrost terytorialny Bu?garii; niezale?na bu?garska patriarchia; zwyci?skie wojny z Bizancjum. Rozwój kultury.

1018r - Bu?garia w niewoli bizantyjskiej

1185r - 1187r - Powstanie zbrojne Asena i Piotra. Drugie Pa?stwo Bu?garskie.

1204r - Rozgromienie krzy?owców przez cara Ka?ojana

1218r - 1241r - Car Iwan Asen II – granice Bu?garii znów si?gaj? trzech mórz - Czarnego, Bia?ego(Egejskiego) i Adriatyku. Niezale?na bu?garska patriarchia.

1393r - Carstwo Tyrnowskie w niewoli tureckiej

1396r - Upadek Carstwa Widi?skiego

?VIIIw. -?I? w. - Okres Bu?garskiego Odrodzenia

1876r - Powstanie Kwietniowe (Aprilskie)

1877r - 1878r - Rosyjsko-Turecka Wojna Wyzwole?cza

3 marca 1878r - Trzecie Pa?stwo Bu?garskie. Sanstefa?ski Traktat Pokojowy jednoczy bu?garskie ziemie – Mizj?, Tracj? i Macedoni?,  bez Pó?nocnej Dobrud?y, Bia?omorskiej Tracji, Niszkiego i Leskowskiego.

1878r - Berli?ski Traktat Pokojowy – podzia? Bu?garii.
Zostaj? utworzone Ksi?stwo Bu?garia (wasalne pa?stwo podleg?e Imperium Osma?skiemu, ze stolic? w Sofii) i prowincja Wschodnia Rumelia.W granicach Imperium Osma?skiego pozostaj?: Macedonia, So?u?skie i Odri?skie. Regiony Pirotski i Wra?ski przekazane Serbii.

6 wrzesie? 1885r - Zjednoczenie Ksi?stwa Bu?garia i Wschodniej Rumelii.

1885r - Wojna Serbsko-Bu?garska – zwyci?stwo wojsk bu?garskich.

1903r - Powstanie Ilinde?skie i Preobra?e?skie

22 wrzesie? 1908 - Niepodleg?o?? Bu?garii

1912r - 1913r - Wojna Ba?ka?ska, wyzwolenie Tracji Po?udniowej i Macedonii

1913r - Wojna Mi?dzysojusznicza. Bu?garia zosta?a zaatakowana przez 5 pa?stw, utrata terytoriów – Pierwsza Kl?ska Narodowa.

1915r - 1918r - Udzia? w I Wojnie ?wiatowej

1919r - Niojski Traktat Pokojowy – Druga Kl?ska Narodowa

1940r - 1945r - Udzia? w II Wojnie ?wiatowej

7 wrze?nia 1940r - Porozumienie Krajowskie (sojusz z Niemcami) – zwrot Dobrud?y Po?udniowej (zaj?tej przez Rumuni?)

1941r - Wyzwolenie Macedonii i Tracji Po?udniowej

5 wrze?nia 1944r - ZSRR wypowiada wojn? Bu?garii. Sowietska okupacja kraju

8 wrze?nia 1946r - Referendum przeciwko monarchii. "Republika Ludowa"

1989r - Pocz?tek przemian demokratycznych

 


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com